PRIVACY DOCUMENT

 

Om de voortgang en kwaliteit van uw behandelingen te blijven bewaken is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut de bevindingen van de behandelsessies bijhoud.

Dit doe ik door middel van een schriftelijk dossier. De cliënt mag het betreffende dossier inzien. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door het WGBO.

Het dossier bevat aantekeningen van de gezondheidstoestand zoals deze wordt beschreven door de cliënt. Het bevat de specifieke behandelingsinzet per shiatsu sessie.
De ervaringen van de cliënt op deze behandeling en de ervaringen van de therapeut. Daarnaast worden afspraken en adviezen genoteerd.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Dit gebeurt door:

 

  • Zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens door ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.
  • Als uw behandeld therapeut, ben ik de enige persoon die toegang heeft tot deze gegevens. Daarnaast ben ik gehouden aan geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • De gegevens in het cliënt dossier kunnen nog voor de volgende doeleinden worden ingezet:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij afronding van de behandelingen of (door)verwijzing naar een andere behandelaar. Dit kan enkel nadat de cliënt hiervoor expliciet, schriftelijk, toestemming heeft gegeven.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik bij intercollegiale toetsing.
  • Uw naam en adresgegevens worden door mij, of mijn administrateur, gebruikt binnen de financiële administratie, voor het opstellen van facturen.
  • Als ik omwille van een andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens en of medische gegevens, dan zal dit expliciet worden gevraagd door middel van een schriftelijke toestemmingsverklaring.

Uw cliëntdossier wordt gedurende 15 jaar bewaard, zoals wordt aangegeven als vereiste in de AVG wetgeving.Voor kinderen onder 18 jaar geldt een termijn van 25 jaar.

Dit document wordt digitaal toegestuurd. De cliënt wordt gevraagd te tekenen voor gezien. Wanneer een cliënt niet wil tekenen wordt hiervan een notitie gemaakt in het persoon dossier.